Mäntsälän lentopaikalle annettiin ympäristölupa – töitä ei voi silti vielä aloittaa

Ilmailu: Lupa ei ole vielä lainvoimainen, koska valitusaika on kesken

Ympäristöluvan mukaan lentopaikalta saa nousta ilmaan tai laskeutua 12 000 kertaa vuodessa. Lisäksi sitä saa käyttää helikopteritoimintaan. Kuva vuodelta 2019. Ei tiedossa

Jesse Helminen

Mäntsälään kaavailtu lentopaikka otti keskiviikkona 9. joulukuuta taas askeleen eteenpäin, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle ympäristöluvan. Rakentamista ei voida vielä aloittaa, sillä päätös on lainvoimainen vasta valitusajan päätyttyä 15.1.2021 ja toiminnan saa aloittaa jos valituksia ei ole tullut.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hakemus koski lentopaikkaa, helikopterikenttää ja kallion louhintaa sekä betonijätteen ja louheen murskauksen sekä pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen ja betonijätteen hyödyntämistä maarakentamisessa koskevaa ympäristölupaa sekä toiminnan aloittamislupaa.

Ympäristöluvan mukaan lentopaikalta saa nousta ilmaan tai laskeutua 12 000 kertaa vuodessa.

Lisäksi sitä saa käyttää helikopteritoimintaan. Lento-toimintaa harjoitettaisiin kello 7–22 kaikkina viikonpäivinä.

Hanke onkin kerännyt vastustusta juuri edellä mainituista seikoista johtuen.

Hakemuksessa puhutaan lentopaikasta, mutta 25-tien varren mainostaulussa puhutaan lentokentästä, kuten myös hankkeen Internet-sivuilla mantsala-aero.fi.

Lentoasemaa ja lentopaikkaa koskisi eri asetukset liittyen melunhallintaan.

Toinen keskustelua herättänyt seikka koskee betonijätteen uusiokäyttöä. Luvan mukaan alueelle saa tuoda betoni- ja tiilijätettä sekä pilaantumatonta ylijäämämaata maarakentamiseen.

Jätevedet saa myös johtaa ojaan.

Hankkeessa mukana oleva Eero Kiiskinen sanoi sosiaalisessa mediassa, että heillä olisi ollut mahdollisuus poistaa betoni lupahakemuksesta, mutta silloin lupaprosessi olisi alkanut alusta.

Betonia käytetään lentokentän pohjassa ja ympäristölupa asettaa tiukat ehdot betonin käytölle:

Betonimursketta saa käyttää enintään 1,5 metriä paksuna kerroksena kiitorata- ja muulla asfaltoidulla ja asfaltoimattomilla alueilla enintään 0,5 metriä.

Paikalliset asukkaat ovat huolissaan meluhaitoista sekä siitä, kuinka betonijäte vaikuttaa alueen vesistöön. Alue rajautuu muun muassa etelässä Mustametsän Natura 2000 -alueeseen.

Hanketta on myös vastustettu sosiaalisen median keskustelussa ja hakemuksen liitetyissä muistutuksissa ja mielipiteissä siten, että lentopaikan rakennusjäte tulee pilaamaan lähiseudun pohjaveden ja luonnon.

Valituksissa nostetaan esimerkiksi esille se, että toinen hanketta ajava yrittäjä Janne Kuulasvuo omistaa Gles Oy:n, joka tekee betoni- ja tiilirakenteiden, metalli- ja teräselementtien, piippujen, putkien tai koneiden purkutöitä Etelä-Suomen alueella.

Gles Oy oli myös 13.8.2019 saakka merkitty ympäristöluvan hakijaksi.

Hakemukseen liitetyn toimintojen vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen koskevan selvityksen mukaan toiminnoilla ei kuitenkaan olisi vaikutuksia alueen luontoarvoihin.

Lisäksi hakemuksessa on paljon ehtoja betonijätteen käytölle. Alueelle on rakennettava vesien laskeutus- ja viivästysallas sekä louhinnan ja murskauksen väliaikaiset altaat.

Hyödynnettävän betonijätteen läpi suodattuvat sade- ja lumen sulamisvedet eivät saa kulkeutua pohjaveteen ja pohjamaa on varustettava vesien keräämis- johtamisjärjestelmällä.

Hakemuksessa määrätään myös suorittamaan murskaustoiminnan melumittaus puolen vuoden kuluessa toimintojen aloittamisesta ja lento-paikan osalta vuoden kuluessa toimintojen aloittamisesta.

Lentopaikan määritelmä:

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumiseen saa käyttää vain lentopaikkaa tai tilapäisesti käytettävissä olevaa muuta aluetta.

Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen on saatava ilmailulain mukainen rakentamislupa.

Rakentamislupa on myönnettävä, jos lentopaikka tai muu ilmailua palveleva alue sekä sen rakennukset ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset ja lentopaikalle on myönnetty ympäristönsuojelulain edellyttämä ympäristölupa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 598/2014 antaa viranomaisille oikeuden asettaa toiminnallisia rajoituksia lentomelun vähentämiseksi.

Tieteentermipankki, oik. tied.

Kommentoi

Palvelut