Vaalikynä: Kuntalaiset vaikuttamaan päätöksiin

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa . Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista kuntalaisille.

Hyvinvointilautakunnassamme olemme 4.3.2021 antaneet lausunnon kunnanhallitukselle vaikuttamistoimielimistä ja hallintosäännöstä jotka on päivitetty kunnan uuteen palvelu- ja johtamisjärjestelmään. Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Kunnassamme toimii kuntalain sääntelyn mukaisesti neljä (4) vaikuttamistoimielintä;

Nuorisovaltuusto (NuVa) (kl 26§); Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttamisryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

NuVa:lle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa ,joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen sekä muissakin asioissa joissa NuVa arvioi lasten ja nuorten kannalta merkittäväksi.

NuVa tulee siis ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumiseen ja kuulemiseen kunnassamme. Erityisen merkittävää on että kunnanvaltuustossa on NuVa:lla edustus ja suora aloiteoikeus ja lisäksi hallintokuntiemme Lautakunnissa 2 edustajaa ja että NuVa:lla edustus myös Lape:ssa.

Vanhusneuvosto (kl 27§), toimii meillä Ikäihmisten neuvoston nimellä. Jäseniä 11.

Toimii ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja toimintaedellytykset on kunnanhallituksen asetettava.

Neuvostolla mahdollisuus vaikuttaa kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluihin ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ,osallisuuden ,liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Vammaisneuvosto (kl 28§). Jäseniä 9. Kuten edellä ,on kunnanhallitus vastuullinen elin vammaisneuvoston toimintaedellytyksien huolehtimisista, jotta vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet turvataan.

Myös heidän omaisilleen ja edustamilleen järjestöille, joilla tulee olla riittävän kattava edustus neuvostossa.

Vaikutusmahdollisuudet vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto (LaPe). Jäseniä 9. Kansalaisaloitteen 3.3.2017 pohjalta käynnistynyt ja sittemmin koronan aiheuttaman poikkeusolon viivästyttämänä annettu hyvinvointilautakunnan lausunto neuvoston kokoonpanosta ja toiminnoista kunnanhallitukselle, joka on tämänkin neuvoston toimintamahdollisuuksien vastuullinen elin.

LaPe on yhteistyöfoorumi, jonka toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja perheiden osallissuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Mäntsälässä sekä vahvistaa lasten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen, vanhempainyhdistysten, seurakunnan ja kunnan välistä yhteistyötä. Mainituilla vaikuttamistahoilla on merkittävä edustus LaPe:ssa.

Huomiona myös, että kaikkien edellä mainittujen vaikuttamiselinten toimintojen tueksi on myös säädetty kokouksistaan kokouspalkkiot sekä matkakulut korvattavaksi.

Vaikuttamistoimielimien toimintojen tueksi tulee järjestää myös koulutusta sekä asianmukaiset resurssit kokousten valmisteluun, esittelyyn ja pöytäkirjojen puhtaaksi kirjoittamiseen.

Tärkeänä myös tiivis vuorovaikutteinen yhteistyö Keusoten kanssa joka vastuullinen taho sote-palveluiden jarjestämis- ja tuottamispalveluissa kuntalaisillemme.

Hyvinvoivaa kesää!

Antton Hägglund Keusoten ja kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan pj, kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kommentoi