Lukijalta: Kunta kouluttaa henkilöstöään aktiivisesti

Vastausta Minne unohtui henkilöstökoulutus? -kirjoitukseen (MU 8.1.):

Arvoisat kirjoittajat, nostatte kirjoituksessanne esille erittäin tärkeän ja ajankohtaisen asian.

Henkilöstökoulutuksen merkitys on muuttuvassa kuntasektorissa erittäin suuressa roolissa osaamisen ja työmotivaation ylläpitämisen lisäksi myös työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Henkilöstön kehittämisen keskeisiä asioita ovat suunnitelmallinen perehdyttäminen uuden henkilön aloittaessa työtään, mutta myös sisäisissä tehtäväjärjestelyissä ja siirroissa sekä työnkuvan ja työympäristön muuttuessa.

Tärkeässä roolissa koulutusta suunnitellessa ja tarjottaessa ovat sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen että jatkuva yhteistyötaitojen kehittäminen.

Henkilöstökoulutuksen avulla voidaan tukea ja ylläpitää tehtävissä vaadittavaa osaamista ja kehittymistä.

Henkilöstön kouluttaminen on osa strategista henkilöstöjohtamista, jota kunnan toimialoilla suunnitellaan vuosittain vastaamaan osaltaan talousarvioon kirjattaviin tavoitteisiin.

Henkilöstökoulutuksen kokonaisuudet ja muodot ovat monitahoisia, sekä sisäisiä että ulkoisia koulutuksia sisältäviä. Koulutustietojen, -määrien ja vaikuttavuuden seuranta on tärkeä osa osaamisen suunnitelmallista kehittämistä ja johtamista.

Koulutusta voidaan järjestää tukemaan tarpeen mukaan yksittäisen henkilön osaamisen kehittämistä yksittäisessä asiassa tai pidempänä prosessikoulutuksena laajemman kokonaisuuden yhteiseksi oppimiseksi esimerkiksi koko tulosalueen henkilöstölle.

Koulutus voi olla lyhyistä tietoiskuista koostuvaa tai pidempikestoista ja jatkuvaa.

Nykyään koulutus tapahtuu pitkälti verkkokoulutuksina. Tämä mahdollistaa yhä useamman osallistumisen koulutukseen paitsi työaikana myös jälkikäteen.

Koulutuksesta saatua tietoa syvennetään ja jaetaan aina myös muulle organisaatiolle, jotta mahdollisimman moni hyötyisi koulutuksen sisällöstä koulutustiedon jakamisen kautta.

Täydennyskoulutukselle ei ole asetettu sen enempää vähimmäis- kuin enimmäismääriä.

Koulutuksen tarve voi vaihdella vuosittain ja yksiköittäin huomattavasti muun muassa työyhteisön toimintojen kehittämisvaiheesta ja henkilön ammatillisesta koulutuksesta ja tehtävästä riippuen.

Koulutustarvetta ei kuitenkaan pidä unohtaa tai jättää huomiotta vuosittaisia talousarvioita laadittaessa. Työntekijällä tulee tarpeensa mukaan olla mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Työnantajan tulee myös aktiivisesti kartoittaa koulutustarpeita ja -tarjontaa sekä tarjota hyödylliseksi katsomiaan koulutuksia työntekijöilleen. Näin toimitaan myös Mäntsälän kunnassa.

Mervi Tuominen vs. henkilöstöjohtaja, Mäntsälän kunta

Kommentoi